Projekt Wdrożenie technologii dopalania w palnikach i kotłach MCE - MCE
Projekt Wdrożenie technologii dopalania w palnikach i kotłach MCE

Projekt Wdrożenie technologii dopalania w palnikach i kotłach MCE

 

Celem głównym realizacji inwestycji technologicznej pt. „Wdrożenie technologii dopalania w palnikach i kotłach MCE” jest wzrost konkurencyjności firmy MCE poprzez zwiększenie aktywności przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej.

Kwota kwalifikowana: 1 519 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 835 450,00 PLN
Okres realizacji: od 01.04.2017 r. do 30.06.2018 r.

 

W ramach projektu Wnioskodawca zakupi następujące środki trwałe: Wycinarkę laserową, Hydrauliczną prasę krawędziową, Tokarkę konwencjonalną.
Projekt realizowany w ramach Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałania 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

projekty unijne

 

Projekt Prace badawczo-rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania.

 

Celem głównym projektu pt. Prace badawczo-rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania jest przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, których przedmiotem jest kocioł peletowy posiadający samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania.

 

Projekt składa się z 3 etapów:
1) Przeprowadzenie szeregu symulacji, których wynikiem będzie potwierdzenie zasadności kształtu i funkcjonalności kotła.
2) Zbudowane zostanie stanowisko badawcze, które umożliwi weryfikację założeń konstrukcyjnych w środowisku zbliżonym do naturalnego.
3) Budowa kotła i przetestowanie go w warunkach naturalnych w celu weryfikacji całości założeń konstrukcyjnych i eksploatacyjnych urządzenia w warunkach naturalnych.

Rezultatem projektu będzie wersja demonstracyjna urządzenia.

Kwota kwalifikowana: 292 406,20 PLN
Kwota dofinansowania: 201 133,60 PLN
Okres realizacji: od 01.09.2017 r. do 30.04.2019 r.

 

Projekt realizowany w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Innowacje, Ekologia, Kompleksowość

Producent kotłów MCE oferuje sprawne, niezawodne, bezawaryjne, bezpieczne w użytkowaniu kotły oparte na wieloletnim
doświadczeniu w branży.

Dowiedz się więcej

CO DALEJ?

KONTAKT POWRÓT